Právo holistické

Title
Celek je více než souhrn jeho částí
Aristoteles

Právo holistické

Podle stavovských předpisů České advokátní komory bych jako advokát měl být schopen vykonávat advokacii v celé šíři českého práva, které nám plodí naši čiperní zákonodárci. Přiznávám však, že všechny zákony textem nejen neznám, ale občas ani netuším, že třeba existují.

Ale schopnost odrecitovat nazpaměť celý občanský zákoník ještě nedělá dobrého právníka. Navíc právní normy jsou jen předvařený pokrm, který čeká teprve na to, aby jej člověk vyložil a použil na určitou životní potřebu či situaci.

A protože za 30 let své právní praxe jsem si už vypracoval jakýsi ten právní jemnocit a orientaci i bez nutnosti mentorování právní normy, jsem snad schopen svou právní erudicí a dlouholetou praxí účinně pomoci těm, kteří se na mě obrátí s žádostí o právní služby.

Vedle čistě právního řešení konkrétní životní situace či potřeby klienta jsem však připraven nabídnout ještě něco navíc : Jít s klientem "za právo", tj. za hranice čistě právního řešení.

Proč?

Protože v obecné filosofické a spirituální rovině jsem přesvědčen o tom, že:

  • svět je jednotný, ale my si to v našem praktickém životě málo uvědomujeme a proto žijeme v dualistickém světe
  • prapodstatou světa je neviditelné Vědomí (Zdroj Bytí) a co nás obklopuje, to jsou jen formy (často se jevící jako iluze)
  • i právo jako lidský konstrukt je svým způsobem také jen svět forem
  • věci kolem nás jsou pomíjivé (včetně "právních" výher i proher)

Tato obecná východiska vnímání světa se promítají i do mého profesního života. Dospěl jsem totiž k poznání, že i při hledání právního řešení konkrétní životní situace je vhodné se podívat "za právo" a v rámci holistického (celostního) vnímání světa využít i jiné zdroje poznání své právní situace, než jen z úrovně právní normy.

Jako advokát jsem během své praxe zpracoval celou řadu různých podání, žalob, rozbory, prošel mnoha soudními spory, těžkými jednáními provázenými "principiálními" postoji klientů i protistran. V posledních letech jsem však stále více docházel k závěru, že v právu jako takovém nelze hledat a najít vždy ten zázračný lék na optimální vyřešení tzv. právního případu. Cítil jsem, ba často i přímo viděl, jak se klient často "svým právním problémem" energeticky negativně zablokuje, jak ho to trápí, jaký to má dopad i na jeho zdraví, rodinu a vůbec životní pohodu a harmonii. Ani tzv. vítězství ve sporu mu nakonec často nepřinese tu reparaci či zadostiučinění, ve které doufal.

Protože jsem se sám sebe nikdy nevnímal jen jako advokát, který má řešit věc svého klienta jen z úrovně práva, snažil jsem nabídnout protagonistům právního konfliktu i jiné, zejména mimoprávní instrumenty, k poznání jejich právní pozice a nakonec i řešení v širším kontextu jejich života. Tím, že každý z nás je zcela individuální bytost nejen na Zemni, ale i ve vesmíru, působí na nás spousta vlivů, které si ani neuvědomujeme. Ale například narození v konkrétním astrologickém čase, karmické vztahy a nevyřešené bloky z minulých životů, dědičné či získané psychické konstelace, to vše má také vliv na to, jak nakonec se bude vyvíjet podání žaloby či uzavření důležité smlouvy určitý den nebo komunikace s protistranou. To jsou další (doplňující) zdroje poznání pro každého z nás, když se ocitáme ve svém tzv. právním problému.

Co klient získá tímto právně-holistickým přístupem?

V základní právní rovině samozřejmě získá právní řešení jeho životní situace, a to na základě mojí právní erudice a zkušenosti z dlouholeté právní praxe. Při převzetí věci od klienta jednám primárně jako advokát, tj, snažím se řešit věci z úrovně práva, kde jsem či mám být profesionál.

Navíc však může klient získat, pokud to bude chtít, i poznatky a řešení z dalších zdrojů poznání, které jsou sice neprávní či mimoprávní, nicméně z hlediska holistického přístupu ke světu úzce propojené s jeho právním případem. Jsem tedy připraven se s klientem podívat "za" právo a využít tak výhod holistického vnímání světa, využít další zdroje poznání důležité pro zhodnocená a řešení právního případu, a to prostřednictvím zejména astrologie, numerologie, psychologie, rodinných/korporátních systemických konstelací.

Proto spolupracuji také s astrology, psychology a dalšími odborníky, kteří mohou pomoci zjistit:

  • jaký je nejvhodnější čas k uzavření důležité smlouvy či podání žaloby
  • proč právní problém klienta vůbec vznikl
  • jakou dosud utajenou vztahovou roli hrají další osoby pohybující se v blízkosti jeho právního případu
  • kde jsou další (mimoprávní) příležitosti eliminace či vyřešení právního případu
  • a v konečném důsledku může klienta získat konkrétně větší pochopení a poznání sama sebe, klid a harmonii.